Wat is echt?!
 

Wat is echt?!

Wat is echt?!

€30

About this course

Over:

De les “Wat is echt?!” behandelt de vraag hoe we zeker kunnen zijn van wat echt is en hoe we omgaan met de overvloed aan informatie die we tegenwoordig krijgen. De leerlingen leren dat de mens in staat is tot fantaseren en creëren en dat informatie vanuit verschillende invalshoeken komt. De les stimuleert leerlingen om kritisch te denken, meningen te geven en te luisteren naar anderen, en om na te denken over eigen informatiebronnen. Door verschillende mogelijkheden te onderzoeken, leren de leerlingen dat wat voor hen écht is, niet automatisch voor een ander hoeft te gelden.

Doelgroep:

– vmbo – basisberoepsgerichte leerweg
– vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg
– vmbo – gemengde leerweg
– vmbo – theoretische leerweg
– havo
– vwo

Burgerschap leerdoelen:

Digitaal samenleven

Onderbouw leerlingen leren:

 • hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te worden van de gevolgen en van de ethische aspecten hiervan;
 • dat verschillende vormen van media(boodschappen) invloed kunnen hebben op hun eigen gedrag, imago en identiteit, op die van anderen en op de kijk die mensen op de wereld hebben;
 • de betrouwbaarheid van (media-)bronnen te onderzoeken en het effect van het gebruik van betrouwbare versus niet-betrouwbare informatie te analyseren;
 • de eigen privacy en veiligheid en die van anderen te bewaken en te respecteren.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • Besteed aandacht aan de invloed van media op de parlementaire democratie en in de pluriforme samenleving;
 • Bespreek en analyseer de invloeden van de verschillende mediaboodschappen en -bedrijven op sociale interactie en persoonlijke levenssfeer, vrijheid, veiligheid en privacy;
 • Denk na over ethische dimensies, perspectieven en aanspraken van mediaboodschappen, in relatie tot eigen mediagebruik.
Technologisch burgerschap

Onderbouw leerlingen leren:

 • Invloed van technologische ontwikkelingen op politiek en samenleving te herkennen;
 • Over (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van technologie in de samenleving; na te denken over de gevolgen daarvan voor je eigen gedrag en keuzes.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • Laat leerlingen praktische en ethische vraagstukken die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen analyseren, vergelijken en betrekken op andere maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Laat leerlingen de invloed van technologische ontwikkelingen op verschillende maatschappelijke domeinen onderzoeken en daag hen scenario's te ontwikkelen voor ontwikkelingen in de toekomst.
Denk- en handelwijzen

Onderbouw leerlingen leren:

 • Deel te nemen aan veelvoorkomende communicatieve situaties zoals dialoog, debat en discussie; hoe zij anderen kunnen proberen te overtuigen, maar ook hoe ze de gelijkwaardige deelname van anderen aan de situatie kunnen bewaken en bevorderen;
 • conflictsituaties in het klein en het groot te onderzoeken in termen van verschil van inzicht of belang; hoe ze zulke verschillen van inzicht en belang bespreekbaar kunnen maken en zo mogelijk kunnen overbruggen; verkennen of sommige verschillen van inzicht inderdaad zo fundamenteel zijn dat ze niet kunnen worden opgelost;
 • Voor zichzelf en samen doelen te stellen met betrekking tot sociale en maatschappelijke vraagstukken en daarop te handelen; de ruimte die er is om zelf invloed te oefenen en te gebruiken, te bevragen dan wel te analyseren in termen van verschil in invloed en macht;
 • Zich in de situatie en de beleving van een ander te verplaatsen en daar in hun overwegingen en gedrag, inclusief taaluitingen, bewust rekening mee houden;
 • Het perspectief van mensen met andere overtuigingen, mogelijkheden en effectieve rechten te herkennen en te beschrijven; het gedrag van anderen te herleiden tot hun persoonlijke nomen, groepsnormen of situaties en kunnen dat ook toelichten;
 • Ethische dimensies in vraagstukken te herkennen en te analyseren; de consequenties van keuzes te onderzoeken en te beredeneren en hun handelen of overtuigingen daar zo mogelijk op af te stemmen.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • constructief en als gelijkwaardige deel te nemen aan elke communicatieve situatie; de eigen standpunten helder en overtuigend voor het voetlicht te brengen, maar ook de deelname van ieder en de expressie van de standpunten van allen te bewaken en te bevorderen;
 • actief te bemiddelen bij conflicten in de eigen omgeving en na te denken over oplossingen voor conflicten op grotere schaal; verantwoordelijkheid te nemen voor vormen van overleg om te zoeken naar consensus; te begrijpen dat en te analyseren waarom sommige verschillen van inzicht niet opgelost hoeven worden, maar naast elkaar kunnen blijven bestaan;
 • de ruimte van henzelf en die van anderen om maatschappelijk te handelen bewust te gebruiken; na te denken over mogelijkheden om die ruimte voor zichzelf en de ander te vergroten en hierop zo mogelijk te handelen;
 • hun eigen opvattingen structureel te beargumenteren en -waar relevant- te relativeren; hun aanspraken op kennis systematisch te rechtvaardigen en te beoordelen, en op grond daarvan zo nodig hun overtuigingen bij te stellen.
 • te reflecteren op de rol van emoties en overtuigingen in het eigen handelen, en zo nodig het handelen en die overtuigingen bij te stellen en/of die emoties te onderzoeken; zich over de ervaringswereld van de anderen te informeren en die voor zover mogelijk vanuit een binnenperspectief te beschrijven;
 • de denk- en ervaringswereld van mensen met andere overtuigingen, rechten en mogelijkheden vanuit un context te verstaan; de overeenkomsten en verschillen tussen de waarden, (geloofs-)overtuigingen en cultureel bepaalde uitingsvormen en levenswijzen van de eigen en van de andere groepen te analyseren.

Aangeboden door:

Organisatie