Wereldfestival
 

Wereldfestival

Wereldfestival

€30

About this course

Over:

Globi’s wereldfestival is een volledig dagprogramma gericht op intercultureel bewustzijn en interculturele vaardigheden. Het programma heeft de ontspannen en leuke sfeer van een festival en geeft tegelijkertijd een flinke inhoudelijke stimulans aan het wereldburgerschap van jullie leerlingen. Voorbeelden van programma-onderdelen zijn: een digitale dropping, de gastles ‘Kijk op cultuur’ en het spelen van het Globi-Trotterspel voor het stimuleren van interculturele vaardigheden. Bij wereldfestivals in thema kun je ook denken aan activiteiten als kung fu (thema China) of Yoga.Het programma van het wereldfestival wordt altijd gepast aan niveau en leerjaar.

Doelgroep

Voor de onder- en bovenbouw van:

– vmbo – basisberoepsgerichte leerweg
– vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg
– vmbo – gemengde leerweg
– vmbo – theoretische leerweg
– havo
– vwo

Burgerschap leerdoelen:

Identiteit

Onderbouw leerlingen leren:

 • de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en bewust te bewaken (emotioneel, fysiek, seksueel);
 • uit te drukken en te onderzoeken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze zich verbonden voelen en wat dat voor henzelf betekent;
 • uit te drukken wat eigen idealen, overtuigingen, oordelen en vooroordelen zijn;
 • te reflecteren op de mate waarin hun persoonlijke identiteit mede gevormd is en wordt door leeftijdgenoten, groepsidentiteiten, tradities en/in socialisatie-processen, hun eigen mogelijkheden en beperkingen, en hoe dat alles hen dat helpt of hindert om rollen of identiteitsposities te exploreren;
 • relaties te leggen tussen verschillende aspecten die hun identiteit mede vormgeven en mogelijk met elkaar op gespannen voet staan: gender, levensbeschouwing, religie, cultuur, sociaaleconomische achtergrond, politieke en seksuele oriëntatie; regionale en/of nationale identiteit(en) en/in Europa;
 • te reflecteren op hoe schoonheidsidealen, gender, sekse en seksualiteit, etniciteit en (on)gelijkheid in de maatschappij gerepresenteerd worden en hoe zij zich daar bewust toe willen verhouden.

 

Bovenbouw aanbevelingen:

 • Vraag leerlingen uit te leggen met welke groep(en) in cultuur, samenleving en politiek ze zich verbonden voleen en wat dat voor hun handelen als individu en als burger betekent.
Diversiteit

Onderbouw leerlingen leren:

 • over het ontstaan van een diverse samenleving in Nederland in de context van een globaliserende wereld;
 • zich binnen hun mogelijkheden in de beleving en het perspectief van de ander te verplaatsten;
 • te herkennen waar beperkingen liggen in de communicatie met anderen en te zoeken naar mogelijkheden om daarop te handelen;
 • rekening te houden met de idealen en toekomstverwachtingen van anderen;
 • overeenkomsten en verschillen in waarden en overtuigingen te herkennen, te bespreken en te wegen; verschillen van inzicht te onderzoeken als verschillende claims op waarheid en deze zo nodig naast elkaar kunnen laten bestaan.

 

Bovenbouw aanbevelingen:

 • Laat hen de overeenkomsten en verschillen tussen waarden, (geloofs-)overtuigingen en cultureel bepaalde uitdrukkingsvormen en levenswijzen van de eigen en andere groepen en verschillen daartussen analyseren.
Solidariteit

Onderbouw leerlingen leren:

 • in te zien dat mensen verschillende belangen, overwegingen en overtuigingen hebben, en dat dit spanningen op kan leveren;

 

 

Globalisering

Onderbouw leerlingen leren:

 • vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken hoe mensen uit alle delen van de wereld met elkaar verbonden zijn: productie, consumptie, dienstverlening; cultuur en media; politiek, technologie, ecologie en risico's;
 • na te denken over manieren waarop zij invloed uitoefenen op problemen en structuren die groter zijn dan alleen Nederland en deze waar mogelijk en wenselijk te gebruiken.
Denk- en handelwijzen

Onderbouw leerlingen leren:

 • zich in de situatie en de beleving van een ander te verplaatsen en daar in hun overwegingen en gedrag, inclusief taaluitingen, bewust rekening mee houden;

 

Bovenbouw aanbevelingen:

 • de denk- en ervaringswereld van mensen met andere overtuigingen, rechten en mogelijkheden vanuit hun context te verstaan; de overeenkomsten en verschillen tussen de waarden, (geloofs-)overtuigingen en cultureel bepaalde uitingsvormen en levenswijzen van de eigen en van de andere groepen te analyseren;

Ervaring:

“Ik was erg blij met de fantastische manier waarop Globi binnen korte tijd een programma had opgetuigd dat helemaal bij ons paste”

- Onno de Weerd, Teamleider Wolfert Tweetalig

Belangrijke informatie:

Het Wereldfestival kan worden georganiseerd op de eigen school, maar ook ‘buiten’ in een stad of andere omgeving. Ook kunnen we, naar de behoefte van de school, het Wereldfestival rondom een bepaald thema centreren en activiteiten daarop aanpassen en uitzoeken.

Aangeboden door:

Organisatie